הודעת ועד – הזמנה לאסיפה הכללית השנתית של עמותת מ.ל.א

חברי עמותה יקרים,

היננו מתכבדים להזמין אתכם לאסיפה הכללית השנתית של עמותת מ.ל.א.

האסיפה תתקיים ביום ג', 24 באפריל, 2018 , בשעה 19:30 בבית ברל.

סדר היום לאסיפה הכללית מפורט להלן:

בחירת יו"ר לאסיפה הכללית
בחירת מזכיר האסיפה הכללית
סקירת יו"ר הועד על פעילות הועד בתקופה אפריל 2017 ועד מרץ 2018
הצגת נתונים כספיים לתקופה אפריל 2017 ועד מרץ 2018 בחתך פעילויות
סקירת הדו"חות הכספיים של העמותה ליום 31 בדצמבר 2017
סקירת ואישור הדו"ח המילולי המוגש לרשם העמותות לשנת 2017
דו"ח ועדת בקורת על פעילותה בשנת 2017
אישור הדו"חות הכספיים של העמותה ליום 31 בדצמבר 2017
דו"ח ועדת אתיקה על פעילותה בשנת 2017
בחירת רואה חשבון לעמותה לשנת 2018
בחירות לתפקיד יו"ר וועד העמותה וחברי וועד העמותה
בחירות לוועדות העמותה – וועדת ביקורת, וועדת אתיקה וועדת בחירות
שונות

חברי עמותה המבקשים להגיש הצעות לסדר היום חייבים להעבירן לוועד העמותה לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד האסיפה. נא להעביר את ההצעות למייל של סנדי הולנדר פאר: sandihp@gmail.com

האסיפה הכללית תיפתח ובלבד שנכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה. לא יתכנס המניין האמור במועד הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית ,ללא צורך בהזמנה נוספת ,למחצית השעה מאוחר יותר ובאותו מקום. במקרה זה יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט יהיה מספרם אשר יהיה. ההחלטות יתקבלו ברוב קולות של המצביעים.

כל מי מחברי הקהילה שאינו חבר בעמותה, והשתתף בשלוש סדנאות לפחות כאסיסטנט, ומעוניין להשפיע ולהשתתף בהצבעות, מוזמן להצטרף לעמותה באמצעות טפסי רישום אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט של העמותה או בבית ברל ,כמחצית השעה לפני מועד תחילת האסיפה. דמי הרישום לעמותה הינם 70 ₪ לשנה או 100 ₪ לשנתיים.

חברי קהילה שאינם חברי עמותה המעוניינים להיות נוכחים באסיפה מוזמנים להגיע ולהשתתף ,אך הם לא יוכלו להשתתף בהצבעות.

בברכה ובתקווה לראות כמה שיותר מכם באסיפה

ועד העמותה